top of page

Algemene voorwaarden

De informatie op de websites van Hondenschool Challenge4dogs is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Challenge4Dogs geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie kunt u contact opnemen met info@challenge4dogs.nl.

Alle informatie, teksten, beelden (videos en foto's) zijn eigendom van Challenge4dogs en mogen niet zonder schriftelijke toestemming gekopieerd worden. 

 

Aansprakelijkheid


Challenge4dogs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website van Challenge4dogs, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen.

 

Bescherming persoonsgegevens


De aan Challenge4dogs verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een cursus) worden door Challenge4dogs opgeslagen. Challenge4dogs gebruikt deze gegevens om belangstellenden op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en om marktanalyses te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt. Indien verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar info@challenge4dogs.nl.

 

Auteursrecht


Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de website van Challenge4dogs berust bij Challenge4dogs en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt

 

Portret


Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via info@challenge4dogs.nl.

 

Identiteit van de ondernemer

 

Challenge4dogs, Ikewei 4, 9287 VL Twijzelerheide,

KVK-nummer: 70060703

Telefoonnummer: 06 - 23 94 94 14

E-mailadres: info@challenge4dogs.nl.
Website: www.challenge4dogs.nl

 

Toepasselijkheid

 

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website.

Uitsluiting herroepingsrecht & retourrecht

 

Diensten zijn uitgesloten voor herroepingsrecht en/of retourrecht, na volledige uitvoering van de dienst of bij betaling vooraf - voor bijvoorbeeld een 10-lessen-kaart. Hondenschool Challenge4Dogs sluit haar diensten, zoals lessen, trainingen, coaching en cursussen, uit voor herroepingsrecht en/of retourrecht. Ook op maat gemaakte producten, dierenvoer en dierensnacks, en supplementen kunnen niet retour worden genomen. Voeding en snacks worden niet retour genomen wanneer het diepgevroren producten betreft of wanneer, bij bijvoorbeeld houdbare producten, de verpakking is opengemaakt. Bij een geschil omtrent vooruit betaalde lessen, moet de consument een duidelijke reden opgeven waarom hij of zij denkt recht te hebben op terugbetaling van nog niet gevolgde lessen.

 

Prijzen en tarieven

 

De prijzen en tarieven van Challenge4Dogs zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen voortkomend uit btw-veranderingen of veranderingen in de markt. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 9% of 21% btw, afhankelijk van het soort product of de dienst.

 

De prijs voor een privéles is € 100 per uur (coaching, training en gedragstherapie- en of begeleiding).

De prijzen van een puppycursus zijn € 150 voor 8 lessen, 45 minuten per les met 4 deelnemers in een groep. De eerste les is altijd een theorie- of privéles, daarna volg je 7 lessen in groepsverband.

Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen via info@challenge4dogs.nl

 

Nakoming overeenkomst en extra garantie

 

  1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Levering en uitvoering

 

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

  3. De ondernemer zal bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 

Betaling

 

  1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de aanmelding heeft ontvangen via e-mail, Whatsapp, SMS of per brief.

  2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Klachtenregeling

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst (bij zowel een product als een dienst) moeten binnen 5 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Deze klacht moet schriftelijk kenbaar gemaakt worden per brief naar het onderstaande adres:

 

Challenge4dogs, Ikewei 4, 9287 VL Twijzelerheide.

 

De brief moet aangetekend verstuurd worden, waarna de ondernemer na het ontvangst van de brief 30 dagen de tijd heeft om inhoudelijk op de klacht te reageren.

 

Wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, per e-mail, WhatsApp, telefonisch, per brief of per SMS, is het voor de ondernemer aannemelijk dat de consument deze algemene voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de website www.challenge4dogs.nl/algemene-voorwaarden.

 

Wanneer de consument meerdere lessen vooraf betaald heeft en niet tevreden is over de diensten van Challenge4dogs, moet dat direct binnen 48 uur na de eerste les kenbaar gemaakt worden aan de ondernemer. Er wordt dan gezamenlijk naar een passende oplossing gezocht, mits de klacht gegrond is en duidelijk gecommuniceerd wordt per WhatsApp, per e-mail of per brief.

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Challenge4dogs

Jacqueline Verschuren

 

2024 - Twijzelerheide

www.challenge4dogs.nl

 

bottom of page